ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์

เรื่อง  การขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์วัสดุ    โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

รายละเอียด.......