1. ประกาศแผนจัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์

 

2. ยกเลิกประกาศราคากลางจัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์

 

3. ประกาศร่าง TOR จัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์

 

4. ประกาศราคากลางจัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์

 

5. เอกสารการประกวดราคาจัดทำสื่อนิทรรศการและประชาสัมพันธ์

 

    - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ