1.  ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกร จำนวน 3 รายการ

 

2. ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกร จำนวน 3 รายการ

 

 

3. ประกาศร่าง TOR จัดซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกร จำนวน 3 รายการ

 

    - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ