ประกาศด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง ณ วันที่ 19 กันยายน 2566