ประกาศด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดสัตว์ของกลาง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566