ประกาศกรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่) เรื่องขายทอดตลาด จำนวน 4 รายการ