messageImage 1622445641030   Copy

   

S 36380759     วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธุ์ รับมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านมา การประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ประจำปี 2563 จากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสรวิศ ธานีโต และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้โดยเห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการ แผนงานและกิจกรรมแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต การปลุกจิตสำนึกในการไม่ทนต่อการทุจริต การยกย่องส่งเสริมหน่วยงานใสสะอาดและยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ราชการอย่างใสสะอาด และการปราบปรมการทุจริตอย่างจริงจัง