- องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ (แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารแนบ 3) 

   - องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพื่อทบทวนปรับปรุง แผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด(แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารแนบ 4 - 5

   - องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง(แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารแนบ 5