โดยกำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-26 กันยายน 2565 ในวัน เวลาราชการ