ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 
                - รับสมัคร  ตังแต่วันที่  7 - 21  มีนาคม  2565
                - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันที่  22  มีนาคม  2565
                - สอบคัดเลือก  วันที่  23  มีนาคม  2565
                - ประกาศผลสอบ  วันที่  28  มีนาคม  2565
                - ระยะเวลาจ้าง  1  เมษายน - 30  กันยายน  2565