1. รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

2. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

3. ประกาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

4. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ งานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

5. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์