1. รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการนักวิเคราะห์นะโยบายและแผน

3. ประกาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ งานจ้างเหมาบริการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน