ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในจังหวัดเชียงราย (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565) (พรวิมล ปาทา/ปรัชญา โสภารัตน์ /วิทวัส โหมดเทศ)

เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0116(5)-169