ปัจจัยที่มีผลต่อการพบเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรที่เก็บจากโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 (ภาณุพัฒน์ ราชคมน์ /ประวีณ์นุต สุนะ)

เลขทะเบียนวิชาการ : 64(2)-0116(5)-151