S 67739660

 

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ก่อนนำส่งคลัง พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฏหมายอันเกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือที่ กษ0604/ว3077 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งว่าเพื่อให้การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลังฉบับใหม่ จึงอยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อไป

ภาพ/ นิติกร สำนักงานปศุสัตว์เขต 5