S 43098148

 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพ/ นิติกร สำนักงานปศุสัตว์เขต 5