p7106375วันที่ 10 ก.ค. 2562 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับเกียรติจาก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และน.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ กล่าวรายงานที่มาโครงการฯ ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยส่วน - ฝ่าย และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ในพื้นที่ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่  เทศบาลตําบลช้างเผือก ดำเนินการจัดโครงการฯ  ขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12  ก.ค. 62  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยเน้นกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัข และแมว การให้บริการผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า มุ่งเน้นให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ 
 ปศุสัตว์เขต 5 กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 4 ก.ค. 62 และเพื่อทำให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 มีการดำเนินอย่างต่อเนื่องทุกปี และในวันที่ 10 ก.ค. 62 มีสัตว์เลี้ยงมารับบริการ 156 ตัว รับบริการผ่าตัดทำหมัน 85 ตัว(สุนัข เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 28 ตัว รวม 37 ตัว แมว เพศผู้ 17 ตัว เพศเมีย 31 ตัว รวม 48 ตัว) รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 71 ตัว(สุนัข 18 ตัว แมว 53 ตัว) ผู้มารับบริการทั้งสิ้น 79 ราย