42599  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมนายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ รักษาการณ์ ผอ.ส่วนมาตรฐานฯ นายวุฒิชัย คำดี รักษาการณ์ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และคณะฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 45 ปี สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด และงานเปิดร้านนมหน้าฟาร์ม ภายใต้กิจกรรม"ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2562"  โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯในครั้งนึ้ ณ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่