0020#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

   วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ.2567 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร การเชื่อมโยงเครือข่ายโคเนื้อ-กระบือ เพื่อการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีนายวีระสันติ ประทุมพล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุเทพ สุขผล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั่วประเทศไทย เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
::>ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการ นำเสนอการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกรนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการ เผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ - กระบือ ที่มีคุณภาพเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ มีช่องทางการจำหน่ายไปยังตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ สามารถเข้าถึงตลาดอย่างครบวงจร และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ อีกทั้งเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 154 ราย ที่เป็นทั้งเกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่ปศุสัตว์ทั่วประเทศ
::>สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม มีดังนี้
1. กุญแจสู่ความสำเร็จ : สร้างมูลค่า สร้างรายได้ ให้โคเนื้อไทย
2. กุญแจสู่ความสำเร็จ : สร้างมูลค่า สร้างรายได้ ให้กระบือไทย
3. การส่งออกโคเนื้อไปประเทศเวียดนาม
4. สถานการณ์เศรษฐกิจโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์
5.การส่งออกโคเนื้อไปประเทศเวียดนาม (อภิปราย) โดย กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศกองสารวัตรและกักกัน
6.แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ประกอบการ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5