0040#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

    วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายสุเทพ สุขผล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรม งานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงโครงการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมงานวันและอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 และมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะทำงานฝ่ายต่างๆ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจตามที่ TOR และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

 

 

  

ภาพ/ข่าวส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5