0040 #ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะกรรมการ พิจารณาการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e – Privilege Permit) จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ร่วมตรวจรับรองเพื่อมอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ e-PP ที่พักซากสัตว์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CFDC เชียงใหม่ และบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด สาขาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งทั่วภาคเหนือ ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e – Privilege Permit) เป็นระบบที่กรมปศุสัตว์ได้ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายในประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของซากสัตว์ได้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5