0060 #ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

    วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เข้าร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในการร่วมประชุมกับส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายงานขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล” ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ลานค้าชุมชน หนองระบู อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

 

 

  

ภาพ/ข่าวสำนักงานปศุสัตว์เขต 5