0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

    วันที่ 13 - 14 กันยายน 2566 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต โดยเข้าตรวจประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อคุณภาพอำเภอนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดน่านและ นายคำพันธ์ เมืองวงศ์ อ.ลอง จ.แพร่ เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดแพร่ เพื่อยกย่องเกียรติคุณของเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ปรากฏและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอื่นต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ร่วมให้ข้อมูล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต 5 และจะได้รายงานผลให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ทราบต่อไป

 

  

ภาพ/ข่าว :   ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5