005#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง# 

 

   วันที่ 20 มกราคม 2566 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนางสาวเสาวณีย์ แสนสม เจ้าพนักงานสัตวบาล (ธคก.) เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมพิธีรับมอบลูกโค ครบ 18 เดือน คืนตามสัญญายืมเพื่อการผลิต โครงการ ธคก.พร้อมกับนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผ.อ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ,เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยในพิธีได้รับมอบลูกโคเพศเมียที่อายุครบ 18 เดือน จากสัญญายืมเพื่อการผลิตของโครงการ ธคก.ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 31 ตัว และโคเพศเมียดังกล่าวได้ดำเนินการขยายให้กับกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (บ้านแสนเจริญ) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จำนวน 11 ราย จำนวนแม่โคทั้งหมด 31 ตัว ณ คอกกักสัตว์บ้านสันต้นกอก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5