001#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

     วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ หน่วย HHU ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประกอบด้วย หน่วย HHU แม่ทา, บ้านธิ, ป่าตึง ได้ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ดังนี้
# เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮมารายิกเซฟติซีเมีย ให้แก่กระบือ ไถ่ชีวิต จำนวน 19 ตัว เน้นการฉีดแบบปราณีต ตลอจนให้บริการรักษาสัตว์ป่วย โดยปฏิบัติงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทา
# ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคในฟาร์ม และการจัดการสุขภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อขยายผลเป็นฟาร์มสาธิตให้แก่ฟาร์มอื่นๆในพื้นที่
#แก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์
#แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม และให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร
#ให้คำแนะนำ ในการของรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP  

 

  

ภาพ/ข่าว :  หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU บ้านธิ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5