002   วันที่ 14-15 กันยายน 2565 น.สพ.ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ และอำเภองาว ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2565

 #พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10 รายได้รับปัจจัยการผลิตจำนวนเงิน 6,000 บาท/ราย ชนิดสัตว์ไก่พื้นเมือง
 #พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย อำเภองาว จังหวัดลำปาง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย ได้รับปัจจัยการผลิตจำนวนเงิน 6,000 บาท/ราย ชนิดสัตว์ไก่พันธุ์ไข่

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5