010     วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมติดตามงานหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่, นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารวัตว์แพร่,นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผอ.ศูนย์วิจัยแะบำรุงพันธ์สัตว์แพร่, ผู้แทนด่านกักกันสัตว์แพร่,นายอภิเษก โรจนวิภาต หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,นายชัยรัตน์ บัวเลิศ หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,น.ส.อาทิตยา แปลงใจ หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,นายนิคม ดอกสลิด สัตวแพทย์ชำนาญงาน,นายสยาม สมฤทธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอผลการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแพะเนื้อ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ รวมทั้งได้รายงานความก้าวหน้าการจัดงานกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ จังหวัดแพร่

เวลา 13.30 น. ประชุม หารือร่วมกับผู้ประกอบการสุกรในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่ เพื่อร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางร่วมกันในการนำเข้าสุกรเข้าในพื้นที่ ให้สามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายได้สะดวก ถูกต้อง และเป็นการลดความเสี่ยงในกนำเชื้อเข้ามาในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการสุกรและกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งตรวจติดตามงาน ณ ด่านกักกันสัตว์แพร่ เพื่อร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางร่วมกันในการนำเข้าสุกรเข้าในพื้นที่ และการเพิ่มประสิทธิภาพดารควบคุมป้องกันโรคในสุกร และพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่จะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5