001     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยนายวิจิตร จิตอารีย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้วิจัยโครงการระบบส่งเสริมปศุสัตว์แนวทางใหม่เพื่อการขยายเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยมี รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล หัวหน้าโครงการ นายณรงค์ วีรารักษ์ และคณะวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางในการนำผลที่ได้จากการวิจัยในไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5