001    วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในพิธีมอบกระบือเพศเมียในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือพื้นที่บ้านใหม่จัดสรร ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอนาน้อย เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และนายจงรักษ์ ธรรมลังกา ปศุสัตว์อำเภอนาน้อย ร่วมพิธีมอบกระบือเพศเมีย ตามโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบแม่กระบือให้แก่เกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านใหม่จัดสรร จำนวน 15 ราย แม่กระบือจำนวน 30 ตัว นำไปเลี้ยงเพื่อเป็นต้นทุนด้านปศุสัตว์ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โอกาสนี้ปศุสัตว์เขต 5 ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาน้อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5