016     วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นอาชีพเลี้ยงสัตว์และสถาบันเกษตรกรดีเด่นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ระดับเขต 5 จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(อาชีพเลี้ยงสัตว์) และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง แพร่ และน่าน ดังนี้

จังหวัดลำปาง
กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านแม่ฮวก อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เกษตรกรดีเด่น : นายกิตติพงษ์ แสนกาวี อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง

จังหวัดแพร่
เกษตรกรดีเด่น : จ่าสิบเอกประชัน ไหวคิด อ.เด่นชัย จ.แพร่
กลุ่มเกษตรกร : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

จังหวัดน่าน
เกษตรกรดีเด่น : นางรัตนา อินต๊ะนาม อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
โดยในปีงบประมาณ 2565 มีเกษตรกรดีเด่นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 5 ราย และ กลุ่มเกษตรกรฯ จำนวน 4 กลุ่ม ซึ่งเมื่อ กรรมการคัดเลือกแล้วเสร็จจะได้รวบรวมผลส่งกรมฯ ต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5