002      วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบทางไกล (zoom conference) โดยมีปศุสัตว์เขต 5 นายพนม มีศิริพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 , ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย การประชุมดังกล่าวมีประเด็น ดังนี้

1. การควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 5
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม 2563 - 16 กรกฎาคม 2564
3. ผลการดำเนินงานตามระบบ e-Operation เดือนตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564
4. การดำเนินงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์
4.1 การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid – 19
4.2 งาน/โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
5. สถานการณ์การควบคุมป้องกันโรคลัมปีสกินและปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 5
6. รายงานสถานการณ์การสนับสนุนค่าชดเชยชดใช้ในการแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน
7. การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายซากสุกร
8. โครงการสำรวจคุณภาพและยาสัตว์ตกค้างในอาหารจิ้งหรีด
9. ผลการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตามระบบ e-Operation
10. ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์เขต ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

 

   

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5