025      วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ; กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับการพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ส่งผลที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสื่อสาร บุคลากรกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดี และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

        กลุ่ม 1 : หัวข้อเรื่อง การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ รวม 8 คน
        กลุ่ม 2 : หัวข้อเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประกอบด้วย ข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน รวม 19 คน
        กลุ่ม 3 : หัวข้อเรื่อง มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประกอบด้วย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ รวม 38 คน
       ผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้แทนของแต่ละกลุ่มจะได้นำเสนอในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ต่อไป

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5