1. แบบโรงแปรรูปโค-กระบือขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัวต่อวัน
   
 2. แบบโรงแปรรูปสัตว์ปีกขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 200-300 ตัวต่อวัน
   
 3. แบบโรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน
   
 4. ราคาประมาณการ โรงแปรรูปโค-กระบือ ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัวต่อวัน (ตอกเสาเข็ม)
   
 5. ราคาประมาณการ โรงแปรรูปโค-กระบือ ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัวต่อวัน (ไม่ตอกเสาเข็ม)
   
 6. ราคาประมาณการ โรงแปรรูปสัตว์ปีก ขนาดเล็กพิเศษ 200-300 ตัวต่อวัน (ไม่ตอกเสาเข็ม)
   
 7. ราคาประมาณการ โรงแปรรูปสัตว์ปีกขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 200-300 ตัวต่อวัน (ตอกเสาเข็ม)
   
 8. ราคาประมาณการ โรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน (ตอกเสาเข็ม)
   
 9. ราคาประมาณการ โรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน (ไม่ตอกเสาเข็ม)
   
 10. รูปด้านข้างและด้านหลัง โรงแปรรูปโค-กระบือขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัวต่อวัน
   
 11. รูปด้านหน้า โรงแปรรูปโค-กระบือขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัวต่อวัน
   
 12. รูปด้านหน้า โรงแปรรูปสัตว์ปีกขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 200-300 ตัวต่อวัน
   
 13. รูปด้านหน้าและด้านข้าง(1) โรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน
   
 14. โรงแปรรูปโค-กระบือ ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัวต่อวัน
   
 15. โรงแปรรูปสัตว์ปีก ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 200-300 ตัวต่อวัน
   
 16. โรงแปรรูปสุกร ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน
   
 17. หนังสือขออนุมัติแบบโรงแปรรูป (3 แบบ)