รายงานข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหหกรณ์โคนมต้า-สันทรายงาน จำกัด