วิสัยทัศน์

      " เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์  สู่ความยั่งยืน  พอเพียง  และได้มาตรฐาน "

  

พันธกิจ

  1. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
  2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  3. ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
  4. กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ สุขภาพสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ ให้ได้มาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
  2. การส่งเสริมการปศุสัตว์ในระดับชุมชน และสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริ
  3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง
  4. การบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเพิ่มสมรรถณะบุคากร

 

วัฒนธรรมองค์กร

        “ปศุสัตว์เขต 5 รวมใจสามัคคี มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม”

ค่านิยมองค์กร

          " จิตคุณธรรม   มุ่งมั่นด้วยใจ   บริการจากใจ
               ใฝ่รู้สู่การสร้างสรรค์   ร่วมมือประสานใจ   มืออาชีพ  "

 

 

                                                      alt