จำนวนศูนย์ ศพก. ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

ศูนย์ ศพก.ดีเด่น ระดับจังหวัดและระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ศูนย์ ศพก. จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ศูนย์ ศพก. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ศูนย์ ศพก. จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. ศูนย์ ศพก. จังหวักแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. ศูนย์ ศพก. จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6. ศูนย์ ศพก. จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7. ศูนย์ ศพก. จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8. ศูนย์ ศพก. จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ศพก.ดีเด่นระดับเขต จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2564

สมานฟาร์ม ดีเด่นระดับเขต จ.พะเยา ประจำปี 2564