1. ข้าราชการ

          - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

2. ลูกจ้างประจำ

          - หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

3. พนักงานราชการ

          - ประกาศแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554