ขออนุญาตเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5