โดยกำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม2566 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2566 ในวันเวลาราชการ