ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์