นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดทำคลิ๊ปประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคนมในวันดื่มนมโลก (World Milk  Day) ในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้มีการบริโภคนมเพิ่มขึ้น และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีรายได้ที่มั่นคง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกส่วน/ฝ่ายในการร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้