สถานการณ์โคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19