การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
(รัชพล หลิมวัฒนา/ รศ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล/ วุฒิชัย คำดี)