ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (วทันยา ธนวิโรจน์กุล/ ภัทรพงศ์ จักรทอง/ ภาณุพัฒน์ ราชคมน์)


เลขทะเบียนวิชาการ : 65(2)-0116(5)-062