ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติต่อปัญหาแบคทีเรียทนร้อนในน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2563 (กันทรากร นันทวิเชียร1/ ฉันชนก สุขแสวง1)


เลขผลงานวิชาการ 64(2)-0116(5)-048