0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

    วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 


 

 

  

ภาพ/ข่าวสำนักงานปศุสัตว์เขต 5