0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ โดยนางสาวนัสดา ทาเสนา นายสัตวแพทย์ ร่วมกับ นายวิทวัส โหมดเทศ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สิทธิรักษ์ ปศุสัตว์อำเภอสันทราย รักษาการปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุม ป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ตรวจติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคลัมปี สกินของกลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ ในพื้นที่อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนางานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมต่อไป

 

  

ภาพ/ข่าว :   ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5