010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#   

   วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 งานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 81 ปี ที่จัดขึ้น ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยพิธีการทางศาสนา พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน 82 ตัว และพิธีเปิดงานภายใต้แนวคิด “ครอบครัวปศุสัตว์ เดินหน้าสู่ Full Digitalization ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 คว้า 4 รางวัล ประกอบด้วย

1.รางวัล DLD QUALITY AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จาก “โครงการสร้างผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนม เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรในการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม”
2.รางวัล ปศุสัตว์อินทรีย์ BCG MODEL ประเภทฟาร์มไก่ไข่ จาก “บริษัท อัครคีรีฟาร์ม”
3.รางวัล ปศุสัตว์อินทรีย์ BCG MODEL ประเภทฟาร์มไก่ไข่ จาก “ฟาร์มนายอนันต์ คำภิโล (F11H2)”
4.รางวัล ปศุสัตว์อินทรีย์ BCG MODEL ประเภทฟาร์มไก่พื้นเมือง จาก “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย”
ซึ่งตลอดระยะเวลา 81 ปีที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรภาคปศุสัตว์ไทย
 

 

  

 ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5