008   วันที่ 20 กันยายน 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในการประชุม "สภานมล้านนา" ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานถึงสภานการณ์โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 การรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณน้ำนมดิบ การจัดทำข้อมมูลและส่งข้อมูลประชากรและปริมาณน้ำนมดิบประจำเดือน รายผลการขอปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบ ณ โรงงานแปรรูป และแนวทางการยกระดับนมคุณภาพสูงล้านนาสู่สินค้า GI โดย สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมมีการหารือถึงแนวทางในการป้องกันโรคและการเพิ่มมูลค้าน้ำนมดิบในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ ผอ.การส่วนสุขภาพสัตว์, ส่วนส่งเสริมฯ, ส่วนมาตรฐานฯ, ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ผู้แทนจาก สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์อาหารสัตว์ลำปาง ,ศวพ.เหนือบน ,ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์, สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์, เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และประธานฯ ผู้จัดการสหกรณ์โคนม ผู้แทนจากผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 จำนวน 80 คน

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5