004      วันที่ 12-14 กันยายน 2565 น.สพ.ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ โดย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และคณะ น.สพ.สุวิทย์ ประชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมติดตามงานโครงการเกี่ยวกับโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ การเฝ้าระวัง และการควบคุมโรคในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคลัมปี สกิน การเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การไชยปราการ จำกัด โดยประธานสหกรณ์และคณะ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) หน่วยไชยปราการ เข้าร่วมประชุม และหารือเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง โดย น.สพ.จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน และคณะ น.สพ.เกียรติภูมิ อุ่นกาศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และคณะ ร่วมเข้าประชุม เพื่อจะได้นำข้อมูลต่างๆไปใช้ในการประกอบการวางแผนการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5